۰۱

اگر حسادت تا حدي باشد که براي طرفين آزار دهنده و سلب کننده آسايش نباشد، رفتار درست و سالمي در رابطه زناشويي محسوب مي شود که به استوار ماندن رابطه کمک مي کند اما اگر اين حسادت به گونه اي باشد که به شک و ترديد تبديل شود و پايه هاي اعتماد و اطمينان بين طرفين را متزلزل کند، مثل يک سم به زندگي زناشويي تزريق مي شود و حتي مي تواند آن رابطه را به کلي از بين ببرد.