۰۲

اگر می خواهید همسرتان احساس کند که می تواند با شما تفریح کند، شما هم نباید از تفریح کردن با او بترسید. حتی اگر از اینکه مسخره به نظر برسید نباید بترسید. از اینکه خودتان را رها کنید، از چارچوب همیشگی تان بیرون بیایید و بلند بلند بخندید نترسید.