۱۶

اگر حس حسادت در واکنش به يک اتفاق خاص، دفعتا حاصل شود، باعث ايجاد وابستگي و اعتماد مي شود، اما حسادتي که نشات گرفته از شک و ترديد باشد، مثل همسراني که به طور پنهاني و البته دائمي، تلفن همراه يکديگر را کنترل مي کنند نه تنها به يک رابطه پرتنش مي انجامد بلکه باعث فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس در فرد مي شود.