۲۰

از همسرتان انتظار آشپزی نداشته باشید این مورد خیلی مهم است! توقع داشتن از یکدیگر کار درستی نیست. دلیل کار کردن برای یکدیگر باید اهمیت عشق شما به هم باشد، چرا که در یک رابطه سالم، ۲ طرف برای خوشحالی هم تلاش می کنند. تنها وقتی که باید از خانم خود انتظار آشپزی داشته باشید، که او می گوید: من می خواهم برایت آشپزی کنم! علاوه بر آن، “جای زن در آشپزخانه است” هم دیگر قدیمی شده !