۲۵

هم عشق میل جنسی را تقویت می کند و هم رابطه جنسی خوب عشق را بیشتر می کند. عشق، صمیمیت و رابطه زناشویی در یک رابطه بین فردی، مکمل یکدیگر هستند و به رغم اینکه هر کدام از این مولفه ها بدون دیگری می تواند وجود داشته باشد، با این حال هیچ کدام به تنهایی برای ایجاد یک رابطه بین فردی عمیق و پایدار کافی نیست و چنانچه زوجی می خواهد رابطه ای سرشار از تعهد، صمیمیت، عاطفه و عشق عمیق داشته باشد، به هر دو عنصر نیاز دارد.