۳۱

رابطه جنسی زمان خودخواه بودن است. گذاشتن تمام انرژی برای رضایت شریک زندگی، شما را عاشق بهتری نشان نمی دهد بلکه باعث خوشحالی و رضایت کمتر شما شده و این می تواند برای هر دو شما بد باشد. به صورت بیولوژیکی زنان نیازهای دیگران را مقدم بر نیاز خود قرار می دهند اما این غریزه می تواند تهدید کننده زندگی جنسی شما باشد.