۳۳

اگر همسرتان رابطه جنسی نخواهد یا در رابطه به نعوظ نرسید به این معنا نیست که دیگر شما را دوست ندارد و زن دیگری را می خواهد. استرس، خستگی و افسردگی می تواند میل جنسی مرد را کاهش دهد، همان طور که می توانند زنان را تحت تاثیر قرار دهد. مردان بعد از رسیدن به لذت جنسی یک دوره بهبود دارند و این دوره هرچه سن شان بالاتر می رود، بلندتر می شود.