۰۴

زنی که اعتقاداتی پابرجا داشته باشد، باعث امنیت مرد زندگی اش است. احساس امنیت یکی از مهمترین عناصر در ایجاد حس اعتماد در مردهاست. این حس باعث می شود بتواند دریچه دلش را به طور کامل برایتان باز کند.