فال هفته – ۲۱ تا ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۵

هزاران سال پیش آسمان شب برای مردم نسبت به امروز اهمیت بسیار بیشتری داشت. آنها نقوش درهم و برهم ستارگان را به عنوان تصویری از جهان زمینی می پنداشتند و نام اشیا، قهرمانان افسانه‌ای و بیش از هر چیز جانوران مورد علاقه و احترام خود را به این نقوش آسمانی می‌دادند. آنها مشاهده می‌کردند که چگونه ماه به طور منظم و به تناوب تغییر شکل می‌دهد. آنها این نکته را دریافتند که تعدادی از ستاره‌های درخشان متفاوت از اغلب ستارگان دیگر حرکت می‌کنند و آنها را ستاره‌های مهاجر یا سیاره‌ها نامیدند. و آنها با اشتیاق می‌خواستند بدانند که این بازی های آسمانی منحصربه‌فرد چه معنا و مفهومی برای آنها می‌تواند داشته باشد. بنابراین کم و بیش به این ترتیب بود که طالع بینیبه وجود آمد، علمی که در آن انسان بر اساس وضعیت ستارگان به ظاهر می‌تواند آینده را پیشگویی کند.

چرخش ستارگان را در هفته آینده ببینید …

فروردین

شما در مقام و مرتبه اجتماعی تان دارای رتبه خوبی میباشيد که افراد بسياری در حسرت این مرتبه هستند و آرزو دارند که ایکاش آنها نيز در چنين مرتبهای بودند پس قدر شغل و یا مقام اجتماعی تان را بدانيد، به راحتی و به خاطر دلایل بی مورد شغلتان را از دست ندهيد. کمی بيشتر مراقب رفتارتان باشيد زیرا شما با رفتار و گفتارتان باعث شده اید که افراد زیادی از شما برنجند با این که شما با قصد قبلی یا به عمد این کار را انجام نداده اید.

اردیبهشت

شما در این هفته احساس میکنيد مسئوليتهایتان بسيار زیاد شده است و شما توانایی انجام تمام کارهایتان را ندارید. شما با یک دست چند هندوانه بلند کرده اید برای همين دچار سر در گمیشدهاید و یا شاید به یک احساس پوچی رسيده باشيد ؛ شما در بين عمل کردن به صحبتهای دل و ذهن تان متحير شده اید، نميدانيد آیا باید احساساتی باشيد یا منظق گرا ؟؟ سریع تصميم نگيرید اجازه دهيد استرسهایی که در حال حاضر بر قلب شما حاکی است کمیفرو کش کنند و بعد تصميمهایی را اتخاذ کنيد.

خرداد

شما در این هفته دارای مشغوليات بسياری هستيد و از این همه فعاليت خسته شده اید ؛ توصيه ميکنم تمام کارهایتان را متوقف کنيد زیرا شما برای انجام بعضی از کارهایتان حوصله و رغبت ندارید به همين دليل بيش از پيش خسته ميشوید. بهتر است کارهایی را که مایل به انجام دادن هستيد از کارهایی که تمایلی برای انجام شان ندارید جدا کنيد زیرا انرژی را که برای آن کار میگذارید اگر برای کار دیگری هزینه کنيد نتيجههای بهتری خواهد داشت.

تیر

تمایلاتی که در سابق داشته اید دیگر شما را راضی نميکنند بلکه میتوان گفت حتی از آنها دلزده نيز شده اید؛ این کارها را کنار بگذارید زیرا مسائل غير قابل حلی را برای شما فراهم خواهد کرد.

مرداد

همه به حال شما غبطه ميخورند و به شما حسادت میورزند زیرا فکر میکنند شما زندگی عالی را دارید اما شاید در درون زندگیتان این طور نباشد. شما از این مساله رنج زیادی میبرید زیرا این مسئله را نمیتوانيد به شخص دیگری انتقال دهيد و فقط اذیت ميشوید و شنيدن این صحبتها و عدم واکنشهایتان سبب شده است که اختلافاتی وارد زندگی شخصی تان شود و انرژی شما و اشخاص خانواده تان را بگيرد ؛ بهتر است به این صحبتها اهميتی ندهيد.

شهریور

این هفته زمان بسيار خوبی برای شما میباشد و تمام آرزوها و تمایلاتی که در سابق داشته اید به تحقق میپيوندند البته با واقع نگری و دور بينی که نسبت به آینده دارید. در ابتدا فقط به موضوعاتی که خواهان انجام شان هستيد فکر کنيد و بعد با اشخاص خانواده تان مطرح سازید، سپس اجرا نمایيد زیرا ممکن است شرایطی پيش بياید که بقيه افراد خانواده تان شما را به خاطر تصميم گيری غلط در کاری مقصر بدانند و به همين علت شما دچار عذاب وجدان شوید پس برای پيش گيری از این کار با بقيه مشورت کنيد.

مهر

شما با رفتارهای خوب و مثبتی که با دوست یا همکارانتان دارید باعث شده اید که در قلب آنها به راحتی جا باز کنيد و این رفتار شما باعث پيشرفتهایتان در آینده خواهد شد. شما متاسفانه شما حساسيتهای بيش از حدی را در مورد اطرافيانتان به خرج ميدهيد که نباید بدین سبک باشد، زیرا شما مسئول زندگی خودتان هستيد نه دوستان یا همکارانتان ؛ بهتر است محبت زیادی را با دخالت اشتباه نگيرید.

آبان

به دليل اتفاقات شگفت انگيزی که برایتان پيش خواهد آمد، شما کنترلهای سریعی را بر روی رفتار یا گفتارتان ندارید و این موضوع ميتواند برای شما خطرناک باشد زیرا در اثر پيش آمد این اتفاقات کارهایی را انجام میدهيد که بعدا از انجام شان پشيمان میشوید. توصيه میکنم که عکس العملهای سریعی را از خود نشان ندهيد ؛ خوشبختانه شما با درایت بالایی که دارید میتوانيد به راحتی بر این موضوع غلبه کنيد.

آذر

شما درگيری لفظی بزرگی با شخصی داشته اید که بر اثر این گفتگو هنوز ذهن تان مشغول است. به مرحله ای رسيده اید که دلتان ميخواهد از زندگی فرار کنيد اما خوشبختانه دورهای را که سپری میکنيد به مانند یک امتحان میباشد که برای رفتن به دوره بعدی صبر و استقامت بيشتری داشته باشيد. پس شجاع باشيد زیرا خداوند تقدیر خوبی را برای تان رقم زده است، در آینده از تمام این موهبات لذت خواهيد برد، شکر گذار خداوند خواهيد بود.

دی

شما شجاعت و دليری بيش از حدی برای شرکت در موارد بحث دارید، اما این همه جسارت شما لازم نيست زیرا ممکن است شما را به راههای منحرف کنندهای بکشانند که سبب پشيمانی شما شود. در رابطه با اطرافيان تان قضاوتهای بدی را در ذهن تان میپرورانيد، این قضاوتهای مضرر را از ذهنتان دور کنيد تا بتوانيد با خيال آسوده تری کارهایتان را پيش ببرید.

بهمن

این هفته دوباره شانس به شما روی آورده است ؛در چند ماه اخير شما کم شانس بودید و در رابطه با مسائلی که برایتان پيش میآمد شانستان به شما یاری نمیرساند. اما در این هفته شانس در تمام کارهایتان شما را همراهی میکند و شما نيز متوجه این موضوع خواهيد شد.

اسفند

اجازه ندهيد دیگران بر شما حکومت مطلق داشته باشند زیرا شما را به بيراهه میبرند راههایی که خودتان دنبال میکنيد به زودی نتایج باور نکردنی برایتان خواهد داشت. برای این که از انرژیهای منفی تان کم کنيد با شخصی یا اشخاصی گفتگوهایی را انجام دهيد.

گردآوری: مجله اینترنتی نت سام